proti - to be online

Praca naukowa
Dbamy o intelektualny rozwój naszego zespołu
Maniewski & Tarkowski dba o to, aby nasz zespół rozwijał się także naukowo i przyczyniał do rozwoju nauki prawa. Poniżej publikacje naszego zespołu:
  • Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 18 września 2013 r., III CZP 13/13 [o wyroku Sądu stwierdzającego sprzeczność z ustawą uchwały zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych], opublikowane w Palestrze nr 4/2016;
  • Obowiązek wskazywania naruszonych przepisów postępowania przy wniosku o wpisanie do protokołu zastrzeżenia w trybie art. 162 k.p.c., opublikowane w Palestrze nr 10/2014;
  • Charakter cywilnoprawny umownego postanowienia uzależniającego skuteczność umowy od zgody organu spółki kapitałowej, będącej jej stroną, opublikowane w Monitorze Prawniczym nr 2/2014.