proti - to be online
Usługi
Make your
business simple
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów
Kancelaria prawna Maniewski & Tarkowski zapewnia kompleksową oraz wszechstronną obsługę prawną w następujących dziedzinach:
Spory Sądowe/Arbitraż/Mediacja/Windykacja

Kancelaria prawna Maniewski & Tarkowski zapewnia kompleksową obsługę prawną wszelkich sporów, niezależnie od ich charakteru i stopnia złożoności. Reprezentujemy klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi, arbitrażowymi, przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, jak również w toku negocjacji, mediacji oraz na etapie postępowania egzekucyjnego. Zapewniamy realne i skuteczne wsparcie prawne zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych. Każdego klienta traktujemy po partnersku. Wspólnie z klientem opracowujemy indywidualną i optymalną strategię postępowania, pomagamy przygotować się do ewentualnego procesu, w tym zgromadzić i zabezpieczać dowody, a także identyfikujemy potencjalne ryzyka lub zagrożenia. Zakres usług jest w pełni dostosowany do oczekiwań klienta. Dotychczasowe wieloletnie doświadczenie i procesowa specjalizacja zespołu Maniewski & Tarkowski pozwala na poprowadzenie każdej sprawy klienta, niezależnie od stopnia jej skomplikowania.

 

Sprawy korporacyjne/Fuzje i Przejęcia

Kancelaria prawna Maniewski & Tarkowski zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców obszarze ich spraw korporacyjnych. Pomagamy klientom nie tylko w bieżącej obsłudze korporacyjnej (sporządzania dokumentów wewnętrznych, uchwał, protokołów, regulaminów, umów spółek, statutów),lecz także w bardziej złożonych aspektach ich działalności (łączenia, przekształcenia, podziały, likwidacje, prywatyzacja). Wsparcie Maniewski & Tarkowski może także obejmować organizację działalności klienta, w tym zawiązywanie spółek. Zakres usług jest w pełni dostosowany do oczekiwań klienta oraz w pełni adekwatny do jego potrzeb.

Upadłość/Restrukturyzacja/Likwidacja/Upadłość Konsumencka/Tarcza Antykryzysowa

Kancelaria prawna Maniewski & Tarkowski zapewnia kompleksową obsługę prawną również w sytuacjach trudnych dla klientów, tj. gdy stali się niewypłacalni lub są na skraju niewypłacalności, względnie podjęli decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Kancelaria pomaga klientom w postępowaniach: restrukturyzacyjnych, upadłościowych, likwidacyjnych lub przy upadłościach konsumenckich. Maniewski & Tarkowski zapewnia również pełne wsparcie klientom przy skorzystaniu przez klientów ze środków pomocowych wynikających z tzw. tarczy antykryzysowej w związku z COVID-19 (koronawirusem). Zakres usług jest w pełni dostosowany do oczekiwań klienta oraz w pełni adekwatny do jego potrzeb. Dotychczasowe doświadczenie zespołu Maniewski & Tarkowski pozwala w pełni zabezpieczyć interesy klientów.

 

Umowy/Inwestycje

Kancelaria prawna Maniewski & Tarkowski zapewnia kompleksową obsługę prawną klientów w obszarze ich bieżącej działalności gospodarczej, przy podejmowanych przez nich przedsięwzięciach inwestycyjnych, jak również przy sporządzaniu lub negocjacji umów. Zakres usług jest w pełni dostosowany do oczekiwań klienta. Dotychczasowe doświadczenie zespołu Maniewski & Tarkowski pozwala w pełni zabezpieczyć interesy klientów, zidentyfikować grożące ryzyka oraz wprowadzić konstrukcje prawne i instrumenty minimalizujące te ryzyka.

Transport/Spedycja/Logistyka

Kancelaria prawna Maniewski & Tarkowski zapewnia kompleksową obsługę prawną w obszarze prawnych aspektów działalności klientów z sektora TSL (Trasport/Spedycja/Logistyka). Kancelaria zapewnia wsparcie przy podejmowanych przez klientów przedsięwzięciach, w tym w także w sporach z kontrahentami, sporach z kierowcami, sporach dot. uszkodzenia towarów w przewozach oraz sporach z ubezpieczycielami. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa transportowego krajowego oraz międzynarodowego zdobyte przy obsłudze dużego przedsiębiorcy transportowego. Zakres usług jest w pełni dostosowany do potrzeb oraz oczekiwań klienta.

Rynek Kapitałowy/Instrumenty Finansowe
Kancelaria prawna Maniewski & Tarkowski zapewnia kompleksową obsługę prawną klientów w obszarze prawa rynku kapitałowego, w tym obsługę prawną funduszy inwestycyjnych. Kancelaria zapewnia wsparcie przy podejmowanych przez klientów przedsięwzięciach inwestycyjnych, jak również przy emisji i wprowadzaniu do obrotu instrumentów finansowych. Zakres usług jest w pełni dostosowany do oczekiwań klienta. Dotychczasowe doświadczenie zespołu Maniewski & Tarkowski pozwala w pełni zabezpieczyć interesy klientów, zidentyfikować grożące ryzyka oraz wprowadzić konstrukcje prawne i instrumenty minimalizujące te ryzyka.
Nieruchomości/Transakcje/Najmy
Kancelaria prawna Maniewski & Tarkowski zapewnia kompleksową obsługę prawną transakcji najmu, dzierżawy, sprzedaży nieruchomości lub wniesienia nieruchomości aportem do spółek. Wsparcie obejmuje m.in. bieżące doradztwo prawne, sporządzanie umów, opinii, analiz i udział w negocjacjach. Zakres usług jest w pełni dostosowany do oczekiwań klienta. Dotychczasowe doświadczenie zespołu Maniewski & Tarkowski pozwala w pełni zabezpieczyć interesy klientów.
Budownictwo/Inwestycje

Kancelaria prawna Maniewski & Tarkowski zapewnia kompleksowe doradztwo w procesie inwestycyjno-budowlanym zarówno po stronie inwestorów, jak i wykonawców. Wsparcie obejmuje m.in. bieżące doradztwo prawne, sporządzanie umów z generalnymi wykonawcami, podwykonawcami, przygotowanie opinii, analiz, a także udział w negocjacjach oraz wsparcie przy odbiorach robót budowlanych. Zakres usług jest w pełni dostosowany do oczekiwań klienta. Dotychczasowe doświadczenie zespołu Maniewski & Tarkowski pozwala w pełni zabezpieczyć interesy klientów.

Własność intelektualna/Media/e-comerce

Kancelaria prawna Maniewski & Tarkowski zapewnia doradztwo prawne związane z przeniesieniem oraz ochroną praw własności intelektualnej i przemysłowej. Usługi obejmują w szczególności sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów z uwzględnieniem polskich przepisów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych, w tym umów o przeniesienie praw autorskich i umów licencyjnych. Tworzymy procedury ochrony know-how oraz wspieramy przedsiębiorców na etapie przygotowania i realizacji umów wdrożeniowych, udzielamy porad prawnych w zakresie zezwoleń i umów na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie wizerunku. Wspieramy przedsiębiorców w procesie uzyskiwania ochrony prawnej znaków towarowych na terenie całej Unii Europejskiej. Maniewski & Tarkowski reprezentuje Klientów w negocjacjach i sporach sądowych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej, zasad uczciwej konkurencji oraz w postępowaniach przed prezesem UODO. Zakres usług jest w pełni dostosowany do oczekiwań klienta. Dotychczasowe doświadczenie zespołu Maniewski & Tarkowski pozwala zagwarantować klientom w pełni adekwatne do ich potrzeb rozwiązania.

Sprawy karne gospodarcze/karnoskarbowe

Kancelaria prawna Maniewski & Tarkowski zapewnia doradztwo w zakresie prawa karnego i karnego skarbowego. Maniewski & Tarkowski posiada bogate doświadczenie w zakresie spraw karnych, których przedmiotem są przestępstwa gospodarcze. Doradzamy zarządom spółek i innych jednostek organizacyjnych w sprawach związanych z odpowiedzialnością zbiorową podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Reprezentujemy klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego, w tym jako pełnomocnicy pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych, a także jako obrońcy podejrzanych i oskarżonych. Zakres usług jest w pełni dostosowany do oczekiwań klienta. Dotychczasowe doświadczenie zespołu Maniewski & Tarkowski pozwala w pełni zabezpieczyć interesy klientów.

Podatki/Postępowania Podatkowe

Kancelaria prawna Maniewski & Tarkowski świadczy usługi doradztwa podatkowego. Usługi obejmują w szczególności: sporządzanie opinii prawnych, memorandów dotyczących proponowanej restrukturyzacji prawno-podatkowej przedsiębiorstwa, doradztwo restrukturyzacyjne w strukturze gospodarczej przedsiębiorstwa, a także przeprowadzanie badania ryzyk podatkowych poprzedzających dokonanie transakcji. Zakres usług jest w pełni dostosowany do oczekiwań klienta. Dotychczasowe doświadczenie zespołu Maniewski & Tarkowski pozwala w pełni zabezpieczyć interesy klientów.

Administracja/Zamówienia publiczne/Fundusze Unijne

Kancelaria prawna Maniewski & Tarkowski zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem spraw administracyjnoprawnych i procesu zamówień publicznych. Wsparcie obejmuje m.in. doradztwo prawne dla podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, analizy, opinie prawne, sporządzanie oraz weryfikowanie ofert, odwołań i skarg, a także reprezentację w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz przed organami administracji publicznej. Zakres usług jest w pełni dostosowany do oczekiwań klienta. Dotychczasowe doświadczenie zespołu Maniewski & Tarkowski pozwala w pełni zabezpieczyć interesy klientów.

Nieuczciwa Konkurencja/Nieuczciwe Praktyki Rynkowe/Monopole

Kancelaria prawna Maniewski & Tarkowski świadczy usługi doradztwa prawnego w obszarze publicznego i prywatnego prawa konkurencji związanego z problematyką stosowania praktyk ograniczających konkurencję polegających na nadużywaniu pozycji dominującej, czy zawieraniu antykonkurencyjnych porozumień. Kancelaria zajmuje się również problematyką kontroli koncentracji przedsiębiorstw oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Zakres usług jest w pełni dostosowany do oczekiwań klienta. Dotychczasowe doświadczenie zespołu Maniewski & Tarkowski pozwala w pełni zabezpieczyć interesy klientów.

Praca/Spory Pracownicze/Zwolnienia Grupowe/Ubezpieczenia Społeczne

Kancelaria prawna Maniewski & Tarkowski zapewnia kompleksową obsługę prawną klientów w sprawach z zakresu prawa pracy. Pomagamy przedsiębiorcom w opracowaniu i weryfikacji wewnętrznych aktów prawa pracy, w tym regulaminów, statutów i układów zbiorowych. Świadczymy doradztwo prawne przy rozwiązywaniu stosunków pracy z pracownikami, w tym również w ramach zwolnień grupowych. Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach dotyczących roszczeń pracowniczych na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Zakres usług jest w pełni dostosowany do oczekiwań klienta. Dotychczasowe doświadczenie zespołu Maniewski & Tarkowski pozwala w pełni zabezpieczyć interesy klientów.

Dostępne broszury: