proti - to be online
Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów
Paweł Maniewski
Wspólnik, radca prawny

Specjalizacja: postępowania sądowe, arbitraż i mediacja

T: +48 600 410 102 | @: pawel.maniewski@kancelaria-mt.pl | pobierz vcard

Paweł Maniewski jest radcą prawnym. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu prawa cywilnego materialnego oraz procesowego, prawa handlowego, prawa rynku kapitałowego, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, jak również w zakresie egzekucji cywilnej oraz administracyjnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa prawnego dla przedsiębiorców z branż: budowlanej, architektonicznej, stoczniowej, inwestycyjnej, IT, TSL i farmaceutycznej. Zajmował się także bieżącym doradztwem prawnym dla Funduszy Inwestycyjnych.

 

W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej Paweł Maniewski reprezentował z sukcesami klientów w licznych sporach sądowych i arbitrażowych. Paweł Maniewski posiada rozległe doświadczenie zawodowe w wykorzystaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), w tym mediacji sądowej i pozasądowej oraz arbitrażu. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także kompleksowe doradztwo prawne dla klientów z różnych sektorów gospodarki, w tym m. in. przy projektach inwestycyjnych, a także w zakresie restrukturyzacji kapitałowych, zabezpieczania transakcji oraz marginalizacji ryzyka poniesienia odpowiedzialności przez członków zarządu.
 
Reprezentatywne spory:
 • reprezentowanie dużych przedsiębiorców wielu branż w sporach, negocjacjach i mediacjach z bankami, dotyczących transakcji opcji walutowych;
 • reprezentowanie Funduszy Inwestycyjnych oraz spółek celowych Funduszy Inwestycyjnych w sporach sądowych, m.in. w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych;
 • reprezentowanie przedsiębiorcy z branży kolejowej z międzynarodowej grupy kapitałowej i przedsiębiorcy z branży nawigacji oraz systemów pomiarowych w sporach na tle umów zawieranych w trybie zamówienia publicznego;
 • reprezentowanie przedsiębiorców z branży budowlanej w sporach dotyczących rękojmi, gwarancji, kar umownych z zastosowaniem regulacji FIDIC;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów, w tym klauzul abuzywnych, "zmowy przetargowej",
 • reprezentowanie spółki publicznej przed KNF w sprawie dotyczącej obowiązków informacyjnych;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa kanadyjskiego z branży telewizji kablowej w sporze dotyczącym pośrednictwa w umowie inwestycyjnej;
 • reprezentowanie dużego przedsiębiorcy z branży produkcyjnej w sporze przeciwko zakładowi ubezpieczeń z zastosowaniem regulacji INCOTERMS 2000;
 • reprezentowanie przedsiębiorcy z branży oprogramowania biznesowego z międzynarodowej grupy kapitałowej w sporze dotyczącym umowy wdrożenia oprogramowania oraz w sporze dotyczącym umowy najmu;
 • reprezentowanie stron w postępowaniach karnych gospodarczych dotyczących tzw. przestępstw "białych kołnierzyków" (zarówno po stronie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych jak i podejrzanych, oskarżonych);
 
Swoje dotychczasowe doświadczenie Paweł Maniewski zdobywał pracując w uznanych krajowych kancelariach prawnych z siedzibą w Warszawie oraz w Trójmieście, a także współpracując z dużymi przedsiębiorcami z branży stoczniowej, farmaceutycznej, budowlanej i architektonicznej oraz z podmiotami zarządzającymi Funduszami Inwestycyjnymi. Bezpośrednio przed założeniem Kancelarii Maniewski & Tarkowski, Paweł Maniewski kierował przez kilka lat działem procesowym w jednej z warszawskich kancelarii prawnych.
 
Paweł Maniewski ukończył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, aktualnie będąc także doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, afiliowanym na tym wydziale przy Instytucie Prawa Cywilnego.

Posługuje się językiem angielskim.
Michał Tarkowski
Wspólnik, adwokat

Specjalizacja: prawo korporacyjne, połączenia i przejęcia, postępowania sądowe

T: +48 882 084 144| @: michal.tarkowski@kancelaria-mt.pl| pobierz vcard

Michał Tarkowski jest adwokatem. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa rynku kapitałowego, prawa karnego i prawa karnoskarbowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa prawnego dla klientów z sektora hutniczego, budowlanego, IT, telekomunikacyjnego, technologii mobilnych, ubezpieczeniowego, motoryzacyjnego, TSL oraz FMCG.

 

W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej Michał Tarkowski reprezentował klientów w postępowaniach sądowych oraz doradzał m. in. przy projektach restrukturyzacji kapitałowych, prywatyzacyjnych, zabezpieczania transakcji, wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu oraz marginalizacji ryzyka poniesienia odpowiedzialności przez członków zarządu. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje kompleksowe doradztwo prawne dla klientów z różnych sektorów gospodarki, w tym także dla Funduszy Inwestycyjnych i podmiotów zarządzających Funduszami Inwestycyjnymi. Reprezentował interesy klientów w trakcie licznych postępowań sądowych i negocjacji, niekiedy mających dla nich strategiczne znaczenie.
 
Reprezentatywne spory oraz transakcje:
 • obrona w licznych postępowaniach karnych dotyczących przestępstw gospodarczych z kręgu tzw. ,,white collar crimes”, w tym w szczególności w zakresie oszustw kredytowych;
 • reprezentacja przedsiębiorców z branży IT w licznych postępowaniach administracyjnych dotyczących tzw. „karuzeli podatkowej”, zarówno przed organami podatkowymi jak i na etapie postępowania sądowoadministracyjnego;
 • reprezentacja spółek celowych Funduszy Inwestycyjnych w licznych sporach sądowych, m.in. w zakresie umów dzierżawy oraz windykacji nieruchomości;
 • reprezentacja znaczącej firmy z branży FMCG oraz IT w toku postępowania upadłościowego,
 • doradztwo prawne oraz przygotowanie dokumentacji związanej z przejęciem spółki z sektora odzieżowego;
 • doradztwo prawne oraz przygotowanie dokumentacji związanej z przejęciem spółki kapitałowej z sektora telekomunikacyjnego;
 • doradztwo prawne oraz przygotowanie dokumentacji związanej z przejęciem spółki z sektora przetwórstwa surowców wtórnych;
 • obrona w postępowaniu karnoskarbowym dot. uchylania się od opodatkowania i nieujawnienia podstawy opodatkowania;
 • doradztwo prawne w zakresie emisji imiennych bonów komercyjnych oraz przygotowanie dokumentacji, związanej z tymi transakcjami, dla klientów z sektora hutniczego oraz telekomunikacyjnego;
 • doradztwo prawne oraz przygotowanie dokumentacji związanej z programem skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży tzw. ,,buy back”, realizowanego przez spółkę z sektora hutniczego;
 • doradztwo prawne w zakresie realizacji programu skupu akcji własnych w celu umorzenia tzw. ,,buy back”,, realizowanego przez spółkę z sektora hutniczego;
 • doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji kapitałowej spółki z sektora technologii mobilnych;
 
Swoje dotychczasowe doświadczenie Michał Tarkowski zdobywał w międzynarodowych oraz krajowych kancelariach prawnych.
 
Michał Tarkowski ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Posługuje się językiem angielskim.
Karolina Stefańska
Adwokat

Specjalizacja: postępowania sądowe, arbitraż i mediacja.

 

Karolina Stefańska jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

 

Z kancelarią Maniewski & Tarkowski współpracuje od 2016 roku. Specjalizuje się przede wszystkim w kompleksowej obsłudze Klientów w toku postępowań przed sądami powszechnymi ze szczególnym uwzględnieniem sporów gospodarczych. Prowadzi postępowania m.in. z zakresu prawa handlowego, upadłościowego, autorskiego, prawa rynku kapitałowego i ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje Klientów kancelarii także w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Jej doświadczenie obejmuje ponadto bieżące doradztwo prawne dla Klientów z różnych sektorów gospodarki, przygotowywanie i opiniowanie umów oraz udział w negocjacjach.

 


Do jej zawodowych zainteresowań należy prawo zobowiązań i prawo rzeczowe.

 

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w Studenckiej Poradni Prawnej, a następnie w warszawskich kancelariach adwokackich i radcowskich.

 

Karolina Stefańska ukończyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Świadczy pomoc prawną w języku polskim i angielskim.


Jakub Sobotka
Aplikant Adwokacki

Jakub Sobotka jest aplikantem II roku aplikacji adwokackiej prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Z Kancelarią Maniewski & Tarkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska współpracuje od 2022 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa rynków kapitałowych.

 

Dotychczasowe doświadczenie zdobywał pracując w jednej z uznanych Warszawskich Kancelarii Prawnych.

 

Świadczy pomoc prawną w języku polskim i angielskim.


Kamila Krzak
Aplikant adwokacki

Kamila Krzak jest aplikantką III roku aplikacji adwokackiej prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

 

Specjalizuje się w procesach sądowych oraz zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego, postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. Jej doświadczenie obejmuje również reprezentacje podmiotów gospodarczych w postępowaniach mediacyjnych oraz arbitrażowych, a także doradztwo z zakresu prawa autorskiego.

 

 Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Świadczy pomoc prawną w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.


Mateusz Śliwa
Aplikant radcowski

Mateusz Śliwa jest aplikantem II roku aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Z Kancelarią Maniewski & Tarkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska współpracuje od 2022 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa nowych technologii.

 

Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz uznanych Warszawskich Kancelariach Prawnych

 

Świadczy pomoc w prawną w języku polskim i angielskim


Paulina Wojtas
Aplikant adwokacki

Paulina Wojtas jest aplikantką I roku aplikacji adwokackiej prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Z Kancelarią Maniewski & Tarkowski Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska współpracuje od 2022 r. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu prawa i postępowania cywilnego. Do jej zawodowych zainteresowań należy również prawo medyczne. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała, pracując w jednej z warszawskich kancelarii adwokackich.

 

Świadczy pomoc prawną w języku polskim i angielskim.

Jakub Żbikowski
Aplikant adwokacki

Jakub Żbikowski jest aplikantem III roku aplikacji adwokackiej prowadzonej przez Okręgową Radę Adwokacka w Gdańsku. Ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Z Kancelarią Maniewski & Tarkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska współpracuje od września 2022 roku. Specjalizuje się w procesach sądowych, w szczególności w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa karnego.

 

Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w Trójmiejskich Kancelariach prawnych oraz jako in-house lawyer w spółce kapitałowej.

 

Świadczy pomoc prawną w języku polskim i angielskim.

Alla Sulowska
Office manager

T: +48882084 948| @: alla.sulowska@kancelaria-mt.pl|

 

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizacja: stosunki międzynarodowe, międzynarodowa polityka handlowa.

 

Z Kancelarią Maniewski & Tarkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska współpracuje od 2021 roku. W Kancelarii odpowiedzialna jest za sprawne i efektywne funkcjonowanie Kancelarii, sprawy administracyjne i finansowe.

replica watches replica watches https://ukreplicawatches.net/ fake rolex replica watches fake rolex replica watches https://www.taxdischolder.co.uk/ rolex replica https://www.watchusstore.com fake watches replica watches fake rolex https://www.watchitdoit.com replicawatchoutlet.com https://www.fakewatcheshot.com rolex replica rolex replica replica rolex watches https://www.prolexushoes.com/